คู่มือสำหรับประชาชน
     - การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
     - การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
     - การขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
     - การขอลาออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
     - การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
     - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
     - การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.