Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายอำนาจ  ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครู คศ.3

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู คศ.2

 

 

นายพนัส  แควน้อย
ครู

 

นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำ
ครู

นางสาวกชกร  พรมเพชร
ครูผู้ช่วย

 

นายศิรวิชญ์  เจือจาน
ครู 

 

 

นางสาวอรอนงค์  กำเงิน
ครู