Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายอำนาจ  ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครู คศ.3

นายอนุชิต  ดวงดาว
ครู คศ.2

 

 

นายพนัส  แควน้อย
ครู

 

นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่ำ
ครู

นายศิรวิชญ์  เจือจาน
ครู 

 

 

นางสาวอรอนงค์  กำเงิน
ครู