Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.2นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ พรมณี 
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ  บุญญา
ครู คศ.3

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นายสำราญ สีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.3

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู คศ.3

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครู คศ.2

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู คศ.2

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู คศ.2

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู คศ.2

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครู

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครู

นายชานนท์  รักปรางค์
ครู

 

นางสาวศิโรธร  ลิมมา
ครู