Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายอมรศักดิ์ เสมสันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.2นางสุพรรณี ธรรมไชย
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ กาหลง
ครู คศ.3

นางมณฑา สุวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
ครู คศ.3

นางวชิราภรณ์ พรมณี 
ครู คศ.3

นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว 
ครู คศ.3

นายสำราญ สีแก้ว
ครู คศ.2

นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ  บุญญา
ครู คศ.3

ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวจีระนุช สงพูล
ครู คศ.2

นางจุฑาพร  วงศ์เกตุ
ครู

นางสาววันวิสา  สวัสดี
ครู

นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
ครู คศ.2

นายพรพล  อ่ำทอง
ครู

ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย  เนียมหอม
ครู

นางอัญชลี  ศิริจรรยา
ครู

นายพงศ์พิษณุ  นนทประสาท
ครู

นางสาวนิภาพร  เมืองมา
ครู

นางสาวนฤมล  สุขแดง
ครูผู้ช่วย