Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.3

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู คศ.3

นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
ครู คศ.3

นางจิตติพร  คชไกร
ครู คศ.3

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู คศ.2

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.2

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู คศ.2

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
ครู

 

นายยุทธพงศ์  มูลละออง
ครู

 

นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
ครูภาษาจีน

 

Miss. Norie Angela Mendoza
ครูต่างชาติ

Mr. Farley Regua
ครูต่างชาติ

Mr. Bryan Oniel Mangahas
ครูต่างชาติ


 Mr. Ian Montanez
ครูต่างชาติ