Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นายเทียนชัย ผิวกำพล
ครู คศ.3

นางรัชฎา ผิวกำพล
ครู คศ.2

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.3

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู คศ.2

นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู คศ.2

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
ครูผู้ช่วย

 

 

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู

 

นายยุทธพงศ์  มูลละออง
ครูผู้ช่วย

Mr. Bryan Oneil Cariaga
Mangahas
ครูต่างชาติ

 

Miss. Mendoza Norie Angela
ครูต่างชาติ

 

Miss. Jeryln Burlaza Rabaca
ครูต่างชาติ

Mr. Luceno Richard
ครูต่างชาติ

 

 

Mr. Regua Farley
Ballesteros
ครูต่างชาติ