Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2นางทิพวรรณ องอาจ
ครู คศ.3

นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครู คศ.3

นางสาวทองสุข  มั่นเกิด
ครู คศ.3

นางจินตนา  ขันสีมล
ครู คศ.3

นางรุจรดา ทาเครือ
ครู คศ.3

นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
ครู คศ.3

นางจิตติพร  คชไกร
ครู คศ.3

นางสาวมธุริน ตุนีย์
ครู คศ.2

นางนิภาพร  โพธิ์คง
ครู คศ.2

นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
ครู คศ.2

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ครู คศ.2

นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
ครู

นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
ครู

 

นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
ครู

 

 

นายยุทธพงศ์  มูลละออง
ครู

 

 

Miss. Norie Angela Mendoza
ครูต่างชาติ

 

Miss. Haruka Shiiba(Japanese)
ครูต่างชาติ

Miss. Cha Hyesong(Korean)
ครูต่างชาติ

Mr. Bryan Oniel Mangahas
ครูต่างชาติ

 Mr. Ian Montanez

ครูต่างชาติ

 

Mr. Harvey Flores
ครูต่างชาติ 

 

นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
ครูภาษาจีน

Mr. Farley Regua

ครูต่างชาติ