Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3


นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

ว่าที่ ร.ต.ชาลี  อินมา
ครู 

นายกิติพงษ์  แก้วรักถา
ครูผู้ช่วย

นายประทีป  ไชโยธา
ครู