บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3


นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

ว่าที่ ร.ต.ชาลี  อินมา
ครู 

นายกิติพงษ์  แก้วรักถา
ครูผู้ช่วย

นายประทีป  ไชโยธา
ครู