Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.3

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู คศ.2

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศิริประโชติ
ครู