Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายพิเชฎ บุญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ครู คศ.2

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.2

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศิริประโชติ
ครูผู้ช่วย