Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

 

 

 

  คณะผู้บริหาร

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

นายละเอียด  จันไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเชษฐา  กันนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.3นางสุธาสินี หนูเกตุ 
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ น้อยยม
ครู คศ.3

นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ครู คศ.2

นายปณิจักษณ์ เชยชม
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง
ครู

นางสาวสรอุษา สุนทอง
ครู

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศิริประโชติ
ครู

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากรทางการศึกษา

 

 

นายนิยม  ดีมากมี
พนักงานบริการ

นายประสิทธิ์  ขันแก้ว
พนักงานบริการ

นายโกเมฆ  ธรรมราช
พนักงานบริการ

 

นายสมศักดิ์  วังวนสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

นางสุชัญญ์ญา  อ่อนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศุภาพิชญ์  วงศ์หาญ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเมทาวี  อินทะโชติ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวจำลองลักษณ์  ซอกผา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอารียา  อังชัง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางภัทรสุดา  ครอบนพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันทร์ฉาย  สุกสา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายจรัญ  วิไลเกียรติ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายพงศกร  ด่วนเดิน
เจ้าหน้าที่ ICT

 
 

นายรัฐประวิช  ชมภูวงษ์
เจ้าหน้าที่ ICT

 

< !-- End ImageReady Slices -->

 

 

 

  บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวรรลพ  เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3


นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ครู คศ.2

นางสาวรัญชนา  ยะสะโน
ครู

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
ครู

ว่าที่ ร.ต.ชาลี  อินมา
ครู 

นายกิติพงษ์  แก้วรักถา
ครูผู้ช่วย

นายประทีป  ไชโยธา
ครู

< !-- End ImageReady Slices -->