Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

พันธกิจ

     จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิต
 2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

               เป้าประสงค์                   

 1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่2 รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมนำไปใช้ในชีวิต
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 4. โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 6. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน