Get Adobe Flash player

ระบบงานสารสนเทศ

เลาะรั้วสวรรค์ฯ

ที่ตั้ง

      บริเวณพื้นที่ ปัจจุบันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลย่ายาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  บนเนื้อที่ที่ครอบครองทั้งสิ้น 134 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ประกอบด้วย

 • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 75 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
 • พื้นที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯและสมาคมนักเรียนเก่า จำนวน 53 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
 • พื้นที่บ้านพักครู (โรงเรียนอนันตนารี) จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
 • พื้นที่บ้านพักผู้บริหารจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

           อาคารเรียน – อาคารประกอบ

            อาคารเรียนถาวร                   6   หลัง    

            อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม   2   หลัง

            อาคารโรงฝึกคหกรรม          3   หลัง

            อาคารโรงฝึกเกษตรกรรม    1   หลัง

            อาคารหอสมุด                     1   หลัง    

            อาคารพลานามัย                 1  หลัง        

            อาคารโรงอาหาร                 1  หลัง     

            หอประชุม                            1   หลัง    

            อาคารอเนกประสงค์            1   หลัง

 

 

 

 

พันธกิจ

     จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิต
 2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

               เป้าประสงค์                   

 1. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่2 รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมนำไปใช้ในชีวิต
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 4. โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 6. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน                   

 

sw

 

 

   

คติพจน์                  เรียนดี  ประพฤติดี  ทำการงานดี

สีประจำโรงเรียน        น้ำเงิน-ชมพู 

อัตลักษณ์โรงเรียน      วิชาการเกริกไกร  มีวินัยในตนเอง 

           

เพลงประจำโรงเรียน

เพลง ลูกสวรรค์ - อนันต์

คำร้อง/ทำนอง   อาจารย์ทวี  สุทธิอาภาพงศ์  จังหวะ  มาร์ช

        ลูกสวรรค์           อนันต์วิทยา

        ลูกสวรรค์           อนันต์วิทยา

(สร้อย) มาเถิดมา เรามาร่วมกัน พี่น้องชาวสวรรค์-อนันต์ สมานไมตรี

       ลูกสวรรค์           มา มา มา มา (ฮัม)  

มาร่วมพี่ร่วมน้อง ซึ่งเกิดจากท้องเดียวกัน ลูกสวรรค์-อนันต์ หมายมั่นผดุงไทย

       ลูกสวรรค์           อนันต์วิทยา

       ลูกสวรรค์           อนันต์วิทยา

(สร้อย) มาเถิดมา เรามาร่วมกัน พี่น้องชาวสวรรค์-อนันต์ สมานไมตรี

       ลูกสวรรค์           มาซิพวกเรา (ฮัม)

เรามาร่วมสามัคคี มาร่วมยินดีพบกัน ลูกสวรรค์-อนันต์ รักกันอย่าจืดจาง

       ลูกสวรรค์           อนันต์วิทยา

       ลูกสวรรค์           อนันต์วิทยา

(สร้อย) มาเถิดมา เรามาร่วมกัน พี่น้องชาวสวรรค์-อนันต์ สมานไมตรี

      ลูกสวรรค์            น้ำเงินชมพู (ฮัม)

เรามาร่วมรวมจิต มาร่วมผูกมิตรกันไว้ ต่างพร้อมใจ เธอลูกใคร ?

             ลูกสวรรค์ อนันต์วิทยา

 

เพลง สวรรค์สามัคคี

ทำนอง บุญเสริม ศรีทรงวุฒิ  คำร้อง ระพีพรรณ ฤทธิ์น้ำ

ผู้ร้อง พิษณุ ศรีสมบุญ , กัญญรัตน์ คำพิชัย

             สวรรค์อนันต์วิทยา สถานศึกษา มุ่งพัฒนาชาติไทย  

ยินนามเลื่องลือระบือไกล เราภาคภูมิใจ ในเกียรติพวกเราชาวสวรรค์ 

เทิดทูนหลวงปู่เหนืออื่นใด เคารพกราบไหว้ขอพรคุ้มครองชีวัน

ร่มคูนร่มรื่นชื่นสราญดังทิพย์วิมาน อบอุ่นสุขสันต์ทั้งกายใจ

เรียนดี ประพฤติดี ทั้งกีฬาเด่น การงานไม่เป็นรองใคร

ระเบียบวินัย ร่วมใจพร้อมพรั่ง เรารวมพลังเพื่อสร้างสรรค์    

สวรรค์อนันต์วิทยา สุขใจหนักหนาเมื่อคราได้อยู่ร่วมกัน

ดวงใจทุกดวงต่างผูกพัน สวรรค์อนันต์ ด้วยใจรักมั่นนิรันดร

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการคู่คุณธรรมภายในปี 2566”

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

  สุวิชาโน  ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ)

ประวัติโรงเรียน
 
 

สภาพประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เกิดจากการรวมโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” กับโรงเรียนสตรีสวรรคโลก “อนันตนารี” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน 2513

เดิมโรงเรียนสวรรคโลก“สวรรควิทยา”ชื่อ โรงเรียนบัณฑิตสภาจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2438 (ร.ศ.114)  ตัวอาคารเดิมตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกเก่า เป็นเรือนไม้ นัยว่าใช้เป็นที่ประชุมสำหรับบัณฑิตที่คงแก่เรียน หรือคณะกรรมการเมืองภายหลังจึงได้จัดเป็นโรงเรียนขึ้น ครูใหญ่คนแรก  คือ หลวงศาสนนิเทศก์ (เริ่ม พ.ศ. 2438) ตั้งขึ้นโดยสมุห์เทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก ในสมัยพระยาสุรศรีวิศิฎฐ์ศักดิ์ ต่อมาปี พ.ศ.2440  ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนสร้างใหม่ ณ ที่ดินเหนือวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวรรควิทยา

ปี พ.ศ. 2475 น้ำเซาะตลิ่งพังจึงได้ย้ายอาคารเรียนมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง  ปี พ.ศ. 2509 ได้ย้ายอาคารเรียนอีกครั้งมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน อันเนื่องจากที่ดินคับแคบไม่สามารถขยายได้และนักเรียนเพิ่มทุกปีอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนสตรีสวรรคโลก “อนันตนารี” อาคารเรียนเดิมอาศัยพลับพลา เป็นทำการสอนเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465  ในความควบคุมของพระยาสุรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัด สวรรคโลก และมีนางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ทำการสอนอยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งปลายปี  พ.ศ. 2466  จึงได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสวรรควิทยา) ต่อมาปี พ.ศ. 2467  ได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณ   วัดสว่างอารมณ์วรวิหารและแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดชายมาอยู่ ณ อาคารถาวร  สถานที่เรียนเรื่อยมา  จนถึง  ปีพ.ศ.2513 ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” เป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ สถานที่ปัจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  23  เมษายน  2513  ส่วนสถานที่เดิมได้ทำเป็นนิคมบ้านพักครูมีเนื้อที่   3 ไร่  3 งาน 96  ตารางวา  และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สภาพด้านสังคม

ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ให้ความสนใจร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี  ผู้ปกครองปรารถนาให้บุตรหลานนักเรียนในความปกครองเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างมาก