Web Site Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม

บทสัมภาษณ์
ดร.อาษา พลเรือเอกประเทือง รศ.ดร.สมบัติ ครูลำดวน อาจารย์เก่า อาจารย์ปัจุจุบันระกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ขอเชิญนักเรียนร่วมออกแบบปกสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ " สวรรค์อนันต์วิทยา สู่ AEC"บันทึกเป็นไฟล์ .psd และ .jpg ลงในแผ่นซีดี ส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1


ประกาศ!!! กำหนดการปฏิบัติงาน ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ!!! เรียนผู้มีอุปการคุณสมทบทุนบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างหอสมุดสวรรค์อนันต์วิทยา 120 ปี วิถีแห่งปัญญา
ขอเรียนเชิญท่านรับใบเสร็จรับเงินในการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างหอสมุดได้ที่
ครูศศิธร นรินทรางกูร ณ อยุธยา โทรศัพท์ 08-4620-8281
โรงเรียนขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้


ประกาศ!!! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

      - กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด
      - กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
      - กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      - กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
      - กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      - กิจกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ประกาศ!!! รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างหอสมุดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา <บัญชีรายรับโครงการสร้างหอสมุดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา>


ประกาศ!!! ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558


แบบฟอร์มเกียรติบัตรงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไฟล์ .psd /ไฟล์ .jpg
เกียรติบัตรการเข้าร่วมงาน ไฟล์ .psd / ไฟล์ .jpg

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ปกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ผลงานครู

นางสุมิตรา คำนึงครวญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวชิราภรณ์ พรมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจีระนุช สงพูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววันวิสา สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอำนาจ ปาละหงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบฟอร์มสรุป-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.1   /    ม.2    /    ม.3    /    ม.4    /    ม.5    /    ม.6

ผลงาน รางวัลของนักเรียน/โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2555-2556

ผลงานของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการดำเนินการ การจัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2557


HOT NEWS
Education NEWS
เรียนภาษาอังกฤษ
ข่าวไอที