Web Site Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันเปิดโลกวิชาการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ขอเชิญนักเรียนร่วมออกแบบปกสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้หัวข้อ "สวรรค์อนันต์ 120 ปี วิถีแห่งปัญญา" โดยให้มีตราสัญลักษณ์ 120 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา บันทึกเป็นไฟล์ .pdf และ .jpg ลงในแผ่นซีดี ส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 <ตราสัญลักษณ์ 120 ปี>

ประกาศ!!! ฉบับปรับปรุง (6 พ.ย. 2557) การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย สายเหนือ (สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 4) <โปรแกรมการแข่งขัน> <ผลการแบ่งสายกีฬา> <รายชื่อคณะกรรมการ>

ประกาศ!!! ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 <ม.ต้น> <ม.ปลาย>

ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เรื่อง ผลการตัดสินการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ งานฉลองวาระครบรอบ 120 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา <ผลงาน1> <ผลงาน2>

ประกาศ!!! ฉบับปรับปรุง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 120 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ในปี พ.ศ.2558<รายละเอียดเพิ่มเติม>

ประกาศ!!! ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ปกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ผลงานครู

นางสุมิตรา คำนึงครวญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวชิราภรณ์ พรมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจีระนุช สงพูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววันวิสา สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอำนาจ ปาละหงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบฟอร์มสรุป-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.1   /    ม.2    /    ม.3    /    ม.4    /    ม.5    /    ม.6

ผลงาน รางวัลของนักเรียน/โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2555-2556

ผลงานของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการดำเนินการ การจัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2557


HOT NEWS
Education NEWS
เรียนภาษาอังกฤษ
ข่าวไอที