Web Site Hit Counter
จำนวนผู้เข้าชม

บทสัมภาษณ์
ดร.อาษา พลเรือเอกประเทือง รศ.ดร.สมบัติ ครูลำดวน อาจารย์เก่า อาจารย์ปัจุจุบันประกาศ!!! ทางโรงเรียนต้องขออภัยที่ 2-3 วันนี้ ไม่สามารถเปิดเข้าเว็บไซต์โรงเรียนได้ เนื่องจากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์พร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ bandwidth ของ server โรงเรียนเต็ม

ประกาศ!!! จัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประกาศ!!! กำหนดการจำหน่ายสมุดโรงเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1,2,3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4,5,6) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
(ม.ต้น 210 บาท , ม.ปลาย 230 บาท)
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคหกรรม 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ประกาศ!!! แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ!!! โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคลากรอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558


แบบฟอร์มเกียรติบัตรงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ไฟล์ .psd /ไฟล์ .jpg
เกียรติบัตรการเข้าร่วมงาน ไฟล์ .psd / ไฟล์ .jpg

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ปกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

ผลงานครู

นางสุมิตรา คำนึงครวญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวชิราภรณ์ พรมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจีระนุช สงพูล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววันวิสา สวัสดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายอำนาจ ปาละหงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบฟอร์มสรุป-รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ม.1   /    ม.2    /    ม.3    /    ม.4    /    ม.5    /    ม.6

ผลงาน รางวัลของนักเรียน/โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2555-2556

ผลงานของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลการดำเนินการ การจัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอสวรรคโลก ประจำปี 2557


HOT NEWS
Education NEWS
เรียนภาษาอังกฤษ
ข่าวไอที