สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566  
 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด     มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด
 
    ม.1 ชาย 156 รวม 392     ม.4 ชาย 148 รวม 384  
หญิง 236 หญิง 236
                             
    ม.2 ชาย 152 รวม 400     ม.5 ชาย 140 รวม 392  
หญิง 248 หญิง 252
                             
    ม.3 ชาย 193 รวม 424     ม.6 ชาย 163 รวม 407  
หญิง 231 หญิง 244
                             
           จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2399 คน

ข้อมูล ณ วันที่  4 สิงหาคม 2566