น้ำเงิน          ชมพู

 

วิชาการเกริกไกร  มีวินัยในตนเอง