ปัจจุบันมีการเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยแบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6

📄มัธยมศึกษาตอนต้น
1.วิทย์-โอลิมปิก
2.ทั่วไป
📄มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.วิทย์-โอลิมปิก
2.วิทย์-คณิต
3.อังกฤษ-คณิต

4.ศิลป์-อังกฤษ
5.ศิลป์-ภาษา
6.ศิลป์-ทั่วไป