โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เกิดจากการรวมโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” กับโรงเรียนสตรีสวรรคโลก “อนันตนารี” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  23 เมษายน 2513

             เดิมโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา”  ชื่อ โรงเรียนบัณฑิตสภา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2438 (ร.ศ.114)  ตัวอาคารเดิมตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกเก่า เป็นเรือนไม้ นัยว่าใช้เป็นที่ประชุมสำหรับบัณฑิตที่คงแก่เรียน หรือคณะกรรมการเมืองภายหลังจึงได้จัดเป็นโรงเรียนขึ้น ครูใหญ่คนแรก คือ  หลวงศาสนนิเทศก์  (เริ่ม พ.ศ.2438) ตั้งขึ้นโดยสมุห์เทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก ในสมัย พระยาสุรศรีวิศิฎฐ์ศักดิ์ ต่อมาปีพ.ศ.2440 ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนสร้างใหม่ ณ ที่ดินเหนือวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวรรควิทยา

            ปี พ.ศ. 2475 น้ำเซาะตลิ่งพังจึงได้ย้ายอาคารเรียนมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง  ปี พ.ศ. 2509 ได้ย้ายอาคารเรียนอีกครั้งมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันอันเนื่องจากที่ดินคับแคบไม่สามารถขยายได้และนักเรียนเพิ่มทุกปีอย่างรวดเร็ว

           โรงเรียนสตรีสวรรคโลก “อนันตนารี” อาคารเรียนเดิมอาศัยพลับพลา เป็นทำการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465  ในความควบคุมของพระยาสุรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัด สวรรคโลก และมีนางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ทำการสอนอยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งปลายปี  พ.ศ. 2466  จึงได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสวรรควิทยา) ต่อมาปี พ.ศ. 2467  ได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหารและแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดชายมาอยู่ ณ อาคารถาวร  สถานที่เรียนเรื่อยมา  จนถึง  ปีพ.ศ.2513 ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” เป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ สถานที่ปัจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  23  เมษายน  2513  ส่วนสถานที่เดิมได้ทำเป็นนิคมบ้านพักครูมีเนื้อที่  3 ไร่  3 งาน 96  ตารางวา  และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

หอวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรควิทยา พ.ศ. 2442

 

 

พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า โรงเรียนสวรรควิทยา ในปี พ.ศ. 2442

 

ภาพปัจจุบัน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา