วิสัยทัศน์ของโรงเรียน                                                                                                              มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางมาตรฐานสากล คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2570

ปรัชญา                   

             สุวิชาโน  ภวํโหติ

คติพจน์                   

             เรียนดี  ประพฤติดี  การงานดี