ปัจจุบันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลย่ายาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  บนเนื้อที่ที่ครอบครองทั้งสิ้น 134 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ประกอบด้วย
  • โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 75 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
  • พื้นที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯและสมาคมนักเรียนเก่า จำนวน 53 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
  • พื้นที่บ้านพักครู (โรงเรียนอนันตนารี) จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
  • พื้นที่บ้านพักผู้บริหารจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
อาคารเรียน – อาคารประกอบ
อาคารเรียนถาวร                    6  หลัง
อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม     2  หลัง
อาคารโรงฝึกคหกรรม            3  หลัง
อาคารโรงฝึกเกษตรกรรม      1 หลัง
อาคารหอสมุด                       1  หลัง
อาคารพลานามัย                   1  หลัง
อาคารโรงอาหาร                   1  หลัง
หอประชุม                               1  หลัง

อาคารเรียนถาวร  6  หลัง

อาคาร 1
   - ห้องเรียน โอลิมปิก ม.ต้น
   - ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ
   - ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ
   - ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
   - ห้องกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


อาคาร 2
- ห้องเรียน วิทยาศาสตร์
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- ห้องพักครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


อาคาร 3
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 6
- ห้องปฏิบัติการ HCEC
- ห้องพักครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- ห้องพักครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป


อาคาร 4
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 5
- ห้องเรียน โอลิมปิก ม.ปลาย
- ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ห้องพักครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- ห้องพักครู  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาคาร 5
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 2
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3
- ห้องพยาบาล
- ห้องโสตฯ
- ห้องพักครู ระดับ ม.ต้น 


อาคาร 6
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 4
- ห้องเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 5
- ห้องพักครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ห้องนาฏศิลป์


     

อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม


ห้องสัตวศาสตร์


ห้องสมุด 120 ปี วิถีแห่งปัญญา


อาคารเกียรติยศ


อาคารโรงอาหาร


อาคารพลานามัย


หอประชุม 123 ปี


ศูนย์วัฒนธรรม


ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น


อาคารพลศึกษา


โดมน้ำเงิน


โดมเล็ก