พันธกิจ

 • จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิต
 • พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เป้าประสงค์

 • โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ผู้เรียนมีศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันด้านวิชาการ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมนำไปใช้ในชีวิต
 • ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • โรงเรียนให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม
 • โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
 • โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน