ชื่อ-นามสกุล          :  นายอนุชิต  กมล

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  พ.ศ.2566-ปัจจุบัน

 
 
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  พ.ศ.2563-2566

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายถาวร ปรากฎวงษ์

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  พ.ศ.2561-2563

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายสมชาย ธรรมปรีชา

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  พ.ศ.2556-2561

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายถวิล หิรัญศรี

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  พ.ศ.2551-2556

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2549-2551

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายประมวล ลอยฟ้า

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  พ.ศ.2547-2549

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายสมศักดิ์  จงรู้ธรรม

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2542-2547

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายอุทัย อินทนกูล

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2542-2547

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายไพรัตน์ ใยดี

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2540-2542

 
         
  http://www.sawananan.ac.th/images/icon/d12.jpg  

ชื่อ-นามสกุล          :  นายไพวัน คงกระพัน

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2539-2540

 
         
  http://www.sawananan.ac.th/images/icon/d12.jpg  

ชื่อ-นามสกุล          :  นายปรีชา จาดศรี

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2529-2539

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายเขจร เปรมจิตต์

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2526-2529

 
         
   

ชื่อ-นามสกุล          :  นายฉลวย บุญครอบ

ตำแหน่ง                 :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ   :  2513-2526